สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Office of Customs Affairs, Royal Thai Embassy Brussels
 

บทบาทและหน้าที่สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์

1. เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานด้านต่างๆ   ขององค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization) เช่น ด้านพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ด้านราคาทางศุลกากร  ด้านกฎแหล่งกำเนิดสินค้า ด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า ด้านการป้องกันและปราบปรามกระทำผิดทางศุลกากร และด้านการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น เพื่อนำระบบศุลกากรมาตรฐานโลกมาปรับปรุงพัฒนาระบบงานศุลกากรไทย รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อที่ประชุมองค์การศุลกากรโลก เพื่อปรับปรุง กฎ ระเบียบ กติกาต่างๆ

2. ประสานงาน ประชุมหารือ ที่เกี่ยวกับงานด้านศุลกากร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (World Trade Organization) ณ กรุงเจนีวา คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป (European Commission) ณ กรุงบรัสเซลส์ และคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยในภูมิภาคยุโรป (Team Thailand) รวมทั้งหน่วยงานองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร

3. ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยและของประเทศ กรณีปัญหาทางการค้า ปัญหาทางศุลกากร การจัดเก็บภาษี และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นต้น โดยร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ และศุลกากรต่างประเทศ เพื่อธำรงการค้าที่เป็นธรรม ปราบปรามการฉ้อฉลทางการค้า ทรัพย์สินค้าทางปัญญา และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

4. เสนอแนะนโยบายศุลกากร ( Customs Policy) ให้แก่กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ประสานหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน รวมทั้งตอบข้อหารือในเรื่องศุลกากรให้กับชาวไทยและชาวต่างประเทศที่อาศัยในภูมิภาคยุโรป และประสานงานกับศุลกากรประเทศต่างๆในสหภาพยุโรป, ผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากร Customs Attache ของประเทศต่างๆ ซึ่งมีถิ่นพำนัก ณ กรุงบรัสเซลส์ เพื่อติดต่อประสานภารกิจต่างๆ เช่น ข้อซักถาม การศึกษาดูงาน เป็นต้น 

6. ประชาสัมพันธ์ บทบาทภารกิจงานศุลกากรไทย 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 กุมภาพันธ์ 2559 13:50:22

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ